Tải Game

Đặc quyền VIP

15/10/2018

Giới thiệu cấp VIP

I. Giới thiệu

Dựa theo lượng tích lũy nạp của người chơi để nhận được cấp VIP tương ứng, cấp VIP khác nhau sẽ nhận được đặc quyền tương ứng.

II. Quy tắc chi tiết

1. User trong game mỗi khi tích lũy 1 KC nạp sẽ nhận được 1 điểm VIP exp, VIP exp đủ sẽ tăng cấp VIP.

2. Cấp VIP khác nhau có đặc quyền khác nhau.

3. Mỗi khi user đạt 1 cấp mới sẽ nhận được thưởng tương ứng.

III. Đặc quyền của các cấp VIP

3.1. VIP 1. Tích nạp 60 KC nhận VIP1

 • Mở khóa tính năng X3 tốc độ đánh
 • Có thể mua bạc 4 lượt
 • Có thể mua thể lực 2 lượt
 • Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 2 lượt
 • Chat miễn phí server này 20 lượt
 • BOSS Thế Giới có thể tăng 1 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 2 lần
 • Mua Đan EXP 4 lần
 • Mua Đá Cường Hóa 4 lần
 • Được khiêu chiến Hang Kho Báu 3 lần
 • Chat miễn phí kênh thế giới 20 lượt
 • Mua gói quà VIP 1 giá 50 KC (Giá gốc 280 KC)

3.2. VIP 2: Tích nạp 300 KC nhận đặc quyền VIP2

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Mở khóa cài lại tính năng phụ bản tinh anh
 • Mở khóa cài lại tính năng phụ bản ác mộng
 • Có thể mua Bạc 6 lượt
 • Có thể mua thể lực 3 lượt
 • Có thể mua điểm kĩ năng 2 lượt
 • Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 3 lượt
 • Chat miễn phí server này 30 lượt
 • Chat miễn phí kênh thế giới 30 lượt
 • Mua gói quà VIP 2 giá 120 KC (Giá gốc 452 KC)

3.3. VIP 3: Tích nạp 600 KC nhận đặc quyền VIP3

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Mở khóa khung avatar VIP
 • Cài lại phụ bản tinh anh 2 lượt
 • Cài lại phụ bản ác mộng 2 lượt
 • Có thể mua bạc 8 lượt
 • Có thể mua thể lực 4 lượt
 • Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 4 lượt
 • Chat miễn phí server này 40 lượt
 • BOSS Thế Giới tăng 2 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 3 lần
 • Mua đan EXP 6 lần
 • Mua đá cường hóa 6 lần
 • Chat miễn phí kênh thế giới 40 lượt
 • Mua quà VIP 3 giá 210 KC (Giá gốc 713 KC)

3.4. VIP 4: Tích nạp 1000 KC nhận đặc quyền VIP 4

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Cài lại phụ bản tinh anh 3 lượt
 • Cài lại phụ bản ác mộng 3 lượt
 • Có thể mua bạc 10 lượt
 • Có thể mua thể lực 5 lượt
 • Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 5 lượt
 • Chat miễn phí server này 50 lượt
 • Được khiêu chiến Hang Kho Báu 4 lần
 • Chat miễn phí kênh thế giới 50 lần
 • Mua gói quà V4 giá 280 KC (Giá gốc 1073 KC)

3.5. VIP 5: Tích nạp 3000 KC nhận đặc quyền VIP 5

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Tăng giới hạn điểm kỹ năng 20 điểm
 • Cài lại phụ bản tinh anh 4 lượt
 • Cài lại phụ bản ác mộng 4 lượt
 • Có thể mua thể lực 6 lượt
 • Có thể mua điểm kỹ năng 5 lượt
 • Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 6 lượt
 • Chat miễn phí server này 60 lượt
 • Quân Đoàn có thể đóng quân 2 tướng
 • BOSS thế giới có thể tăng 3 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 4 lần
 • Mua đan EXP 10 lần
 • Mua đá cường hóa 10 lần
 • Chat miễn phí kênh thế giới 60 lượt
 • Mua gói quà VIP 5 350 KC (Giá gốc 1273 KC)

3.6. VIP 6: Tích nạp 6000 KC nhận đặc quyền V6

 • Bao gồm tất cả các đặc quyền của cấp trước
 • Cài lại phụ bản tinh anh 5 lượt
 • Cài lại phụ bản ác mộng 5 lượt
 • Có thể mua bạc 12 lượt
 • Mua thể lực 7 lượt
 • Cài lại khiêu chiến đấu trường 7 lượt
 • Chat miễn phí server này 70 lượt
 • Chat miễn phí kênh thế giới 70 lượt
 • Mua gói quà VIP 6 460 KC (Giá gốc 1193 KC)

3.7. VIP 7: Tích nạp 10.000 KC nhận đặc quyền V7

 • Bao gồm tất cả đặc quyền VIP trước
 • Nhận được Điêu Thuyền, tướng vàng tư chất 16
 • Tăng lượt cài lại Vượt ải trảm tướng 2 lượt
 • Mở khóa 2 lần quét Vượt ải trảm tướng
 • Mở khóa shop thần bí
 • Cài lại phụ bản tinh anh 6 lượt
 • Cài lại phụ bản ác mộng 6 lượt
 • Mua thể lực 8 lượt
 • Cài lại khiêu chiến đấu trường 8 lượt
 • Chat miễn phí server này 80 lượt
 • BOSS thế giới tăng 4 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 6 lần
 • Mua đan EXP 20 lần
 • Mua đá cường hóa 20 lần
 • Khiêu chiến Hang Kho Báu 5 lần
 • Chat miễn phí kênh thế giới 80 lượt
 • Gói quà VIP 7 550 KC (Giá gốc 4388 KC)

3.8. VIP 8: Tích nạp 30.000 KC nhận đặc quyền VIP 8

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Nhận được quà hồn tướng Điêu Thuyền lớn
 • Cài lại phụ bản tinh anh 7 lượt, phụ bản ác mộng 7 lượt
 • Mua bạc 17 lượt
 • Mua điểm kỹ năng 8 lượt
 • Cài lại khiêu chiến đấu trường 9 lượt
 • Chat server này miễn phí 90 lượt
 • Chat kênh thế giới miễn phí 90 lượt
 • Gói quà VIP 8 giá 660 KC (Giá gốc 1711 KC)

3.9. VIP 9: Tích nạp 60.000 KC nhận đặc quyền V9

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Nhận được tướng đỏ tư chất 17 Lã Bố 
 • Mở khóa hành lễ quân đoàn
 • Quét vực không đáy 2 lượt
 • Cài lại phụ bản tinh anh 8 lượt, phụ bản ác mộng 8 lượt
 • Mua bạc 20 lượt, mua thể lực 10 lượt, cài lại khiêu chiến đấu trường 10 lượt
 • Chat miễn phí server 100 lượt, chat miễn phí kênh thế giới 100 lượt
 • Quân đoàn có thể đóng quân 3 tướng
 • BOSS thế giới có thể tăng 5 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 9 lần
 • Mua đan EXP 30 lần
 • Mua đá cường hóa 30 lần
 • Gói quà VIP 9 giá 750 KC ( Giá gốc 4469 KC)

3.10. VIP 10: Tích nạp 100.000 KC nhận đặc quyền VIP 10

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Nhận được thần binh đỏ tư chất 17 Phương Thiên Họa Kích
 • Mở khóa Shop phúc lợi cao cấp
 • Cài lại phụ bản tinh anh 9 lượt, phụ bản ác mộng 9 lượt
 • Có thể mua bạc 30 lượt, mua thể lực 11 lượt, cài lại khiêu chiến đúa trường 11 lượt
 • Chat miễn phí server này 200 lượt, miễn phí kênh thế giới 200 lượt
 • Mua vật phẩm tặng 12 lần
 • Được khiêu chiến Hang Kho Báu 6 lần
 • Mua gói quà V10 850 KC (4864 KC)

3.11. VIP 11: Tích nạp 150.000 KC nhận đặc quyền V11

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Nhận được quà Hồn Tướng Lã Bố lớn
 • Cài lại phụ bản tinh anh 10 lượt, phụ bản ác mộng 10 lượt
 • Có thể mua bạc 40 lượt, mua thể lực 12 lượt, mua điểm kĩ năng 11 lượt, cài lại khiêu chiến đấu trường 12 lượt
 • BOSS thế giới tăng 6 lượt công, mua vật phẩm tặng 15 lần
 • Mua đan EXP 40 lần, đá cường hóa 40 lần
 • Chat server này miễn phí 300 lượt, kênh thế giới 300 lượt
 • Gói quà V11 1250 KC (Giá gốc 4348 KC)

3.12. VIP 12: Tích nạp 200.000 KC nhận đặc quyền VIP 12

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Nhận được quà mảnh Phương Thiên Họa Kích lớn
 • Cài lại phụ bản tinh anh 11 lượt, phụ bản ác mộng 11 lượt
 • Mua bạc 50 lượt, mua thể lực 13 lượt, cài lại khiêu chiến đấu trường 13 lượt
 • Mua vật phẩm tặng 17 lần
 • Chat miễn phí server này 400 lượt, chat kênh thế giới 400 lượt
 • Mua gói quà V12 1860 KC (Giá gốc 5174 KC)

3.13. VIP 13: Tích nạp 300.000 KC nhận đặc quyền VIP 13

 • Bao gồm tất cả đặc quyền cấp trước
 • Nhận quà hồn tướng Lã Bố lớn
 • Cài lại phụ bản tinh anh 12 lượt, phụ bản ác mộng 12 lượt
 • Mua bạc 60 l;ượt, mua thể lực 14 lượt, cài lại khiêu chiến đấu trường 14 lượt
 • Chat miễn phí server 500 lượt, kênh thế giới 500 lượt
 • BOSS thế giới 7 lượt công, mua vật phẩm tặng 20 lần, đan EXP 50 lần, đá cường hóa 50 lần
 • Gói quà VIP 13 giá 2230KC (Giá gốc 14500 KC)

14. VIP 14: Tích nạp 500.000 KC nhận đặc quyền VIP 14

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Nhận quà Phương Thiên Họa Kích lớn
 • Cài lại phụ bản tinh anh 13 lượt, phụ bản ác mộng 13 lượt
 • Mua bạc 70 lượt, mua thể lực 15 lượt, mua điểm kỹ năng 14 lượt
 • Cài lại khiêu chiến đấu trường 15 lượt
 • Mua vật phẩm tặng 25 lần
 • Chat miễn phí server này 700 lượt, kênh thế giới 700 lượt
 • Mua gói quà 2640 KC (Giá gốc 30.000 KC)

15. VIP 15: Tích nạp 800.000 KC nhận đặc quyền VIP 15

 • Bao gồm tất cả đặc quyền cấp trước
 • Nhận quà Hồn Tướng Lã Bố lớn
 • Được nhận Quà Chọn Kỳ Mưu Cao Cấp lớn
 • Tăng lượt cài Vượt Ải Trảm Tướng 3 lượt
 • Vượt quét Vực Không Đáy tăng 3 lượt
 • Cài lại phụ bản tinh anh 15 lượt, phụ bản ác mộng 15 lượt
 • Mua bạc 80 lượt, mua thể lực 16 lượt, mua điểm kỹ năng 17 lượt
 • Cài lại khiêu chiến đấu trường 16 lượt
 • Chat miễn phí server này 999 lượt, kênh thế giới 999 lượt
 • BOSS thế giới tăng 8 lượt công
 • Mua vật phẩm tặng 30 lần

 

Chúa Công hãy tích lũy để nâng cấp VIP và nhận những đặc quyền ưu đãi nhé

BQT Tam Quốc Du Hí

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ