Tải Game

Chuỗi sự kiện đua TOP tuần 18-24 tháng 2

19/02/2019

1. Đua TOP chiến lực

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP chiến lực từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 23/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 24/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Gia Cát Lượng x 200, Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x 50
 • TOP 2: Hồn Gia Cát Lượng x 80, Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x 40
 • TOP 3: Hồn Gia Cát Lượng x 60, Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x 30
 • TOP 4-10: Hồn Gia Cát Lượng x 40, Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x 20
 • TOP 11-20: Hồn Gia Cát Lượng x 20, Quà Chọn Kỳ Mưu-Cao x 10

2. Đua TOP đấu trường

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP đấu trường từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 23/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 24/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Thủy Kính x 200, Mảnh Thần Binh Nhan Lang x 200
 • TOP 2: Hồn Thủy Kính x 150, Mảnh Thần Binh Nhan Lang x 150
 • TOP 3: Hồn Thủy Kính x 100, Mảnh Thần Binh Nhan Lang x 100
 • TOP 4-10: Hồn Thủy Kính x 50, Mảnh Thần Binh Nhan Lang x 50
 • TOP 11-20: Hồn Thủy Kính x 30, Mảnh Thần Binh Nhan Lang x 30

3. Đua TOP Hậu Cung

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP Hậu Cung từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 22/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 23/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Vu Cát x 200, Mảnh Tai Họa Bảo Châu x 200
 • TOP 2: Hồn Vu Cát x 150, Mảnh Tai Họa Bảo Châu x 150
 • TOP 3: Hồn Vu Cát x 100, Mảnh Tai Họa Bảo Châu x 100
 • TOP 4-10: Hồn Vu Cát x 50, Mảnh Tai Họa Bảo Châu x 50
 • TOP 11-20: Hồn Vu Cát x 30, Mảnh Tai Họa Bảo Châu x 30

4. Đua TOP tiêu

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP tiêu từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 19/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 20/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Chu Du x 50, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 50, Thời Trang Chu Du x 1
 • TOP 2: Hồn Chu Du x 40, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 40, Thời Trang Chu Du x 1
 • TOP 3: Hồn Chu Du x 30, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 30
 • TOP  4-10: Hồn Chu Du x 20, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 20
 • TOP 11-20: Hồn Chu Du x 10, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 10

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP tiêu từ 1:00 ngày 21/2 đến 23:59 ngày 23/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 24/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Chu Du x 50, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 50, Thời Trang Chu Du x 1
 • TOP 2: Hồn Chu Du x 40, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 40, Thời Trang Chu Du x 1
 • TOP 3: Hồn Chu Du x 30, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 30
 • TOP 4-10: Hồn Chu Du x 20, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 20
 • TOP 11-20: Hồn Chu Du x 10, Mảnh Kiếm Kỳ Thủy x 10

5. Đua TOP chiêu mộ

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP chiêu mộ từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 19/2
 • Thời gian nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 20/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Lã Bố x 50, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 50
 • TOP 2: Hồn Lã Bố x 40, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 40
 • TOP 3: Hồn Lã Bố x 30, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 30
 • TOP 4-10 : Hồn Lã Bố x 20, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 20
 • TOP 11-20 : Hồn Lã Bố x 10, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 10

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 21/2 đến 23:59 ngày 23/2
 • Từ 00:00 đến 23:59 ngày 24/2 nhận Quà

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Lã Bố x 50, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 50
 • TOP 2: Hồn Lã Bố x 40, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 40
 • TOP 3: Hồn Lã Bố x 30, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 30
 • TOP 4-10: Hồn Lã Bố x 20, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 20
 • TOP 11-20: Hồn Lã Bố x 10, Mảnh Phương Thiên Họa Kích x 10

6. Đua TOP Thần Binh

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 22/2
 • Nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 23/2

 Phần thưởng

 • TOP 1: Hồn Quách Gia x 200, Mảnh Pháp Trượng Lôi Thần x 200
 • TOP 2: Hồn Quách Gia x 150, Mảnh Pháp Trượng Lôi Thần x 150
 • TOP 3: Hồn Quách Gia x 100, Mảnh Pháp Trượng Lôi Thần x 100
 • TOP 4-10: Hồn Quách Gia x 50, Mảnh Pháp Trượng Lôi Thần x 50
 • TOP 11-20: Hồn Quách Gia x 30, Mảnh Pháp Trượng Lôi Thần x 30

7. Đua TOP nạp

 Giai đoạn 1:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 18/2 đến 23:59 ngày 19/2
 • Nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 20/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Tôn Ngộ Không x 100, Tinh Thạch x 50
 • TOP 2: Hồn Tôn Ngộ Không x 80, Tinh Thạch x 40
 • TOP 3: Hồn Tôn Ngộ Không x 60, Tinh Thạch x 30
 • TOP 4-10: Hồn Tôn Ngộ Không x 40, Tinh Thạch x 20
 • TOP 11-20: Hồn Tôn Ngộ Không x 20, Tinh Thạch x 10

 Giai đoạn 2:

 Server: Áp dụng server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày mở server
 Thời gian:

 • Đua TOP từ 1:00 ngày 21/2 đến 23:59 ngày 23/2
 • Nhận quà từ 00:00 đến 23:59 ngày 24/2

 Phần thưởng:

 • TOP 1: Hồn Tôn Ngộ Không x 100, Tinh Thạch x 50
 • TOP 2: Hồn Tôn Ngộ Không x 80, Tinh Thạch x 40
 • TOP 3: Hồn Tôn Ngộ Không x 60, Tinh Thạch x 30
 • TOP 4-10: Hồn Tôn Ngộ Không x 40, Tinh Thạch x 20
 • TOP 11-20: Hồn Tôn Ngộ Không x 20, Tinh Thạch x 10
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ